ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดให้มีการลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้ ประชานชนคนไทยหลายคนยังคงไม่เข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายฉบับที่แล้ว ทำไมถึงแก้ แก้แล้วดีอย่างไร เราเริ่มมาทำความเข้าใจแบบค่อยเป็นค่อยไปที่ละส่วนกันเลยนะครับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรกประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ตราขึ้นผ่าน สภาผู้แทนราษฎร ลงนามโดย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และถือเป็นกฎหมายลำดับศักดิ์สูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย และมีการแก้ไขตามความเหมาะสมมาเรื่อยๆแล้วทั้งสิ้น 19 ฉบับ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยเรายังคงใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เนื่องจากการแสดงให้เห็นถึงความขาดเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทยเรา จึงมีการตราขึ้นใหม่โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)และ คณะผู้ยึดอำนาจการปกครองหลังรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าไม่เป็นประชาธิปไตยและส่งเสริมอำนาจของทหาร ทางรัฐบาลจึงร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่แก้ไขและเพิ่มเติมส่วนต่างให้หมาะสมกับสังคมไทยให้ได้มากที่สุด เราจึงมาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ อย่ามัวฟังแต่คนอื่นเขาพูด เสียเวลาดู เสียเวลาฟัง ไม่นานครับ

ที่มา Youtube โดย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ